جراحی آندوسکوپی  دیسک کمر

جراحی آندوسکوپی دیسک کمر

جراحی آندوسکوپی  دیسک کمر ستون فقرات جایگزینی برای میکرودیسککتومی باز سنتی است. و  این بهترین عمل برای دیسک کمر است. باید برای انواع خا...

ادامه مطلب