تاثیر فیزیوتراپی بر دیسک کمر

تاثیر فیزیوتراپی بر دیسک کمر

.ll هدف از این مرور سیستماتیک، بررسی مربوط به اثرات فیزیولوژیکی احتمالی مداخلات فیزیوتراپی بر دیسک بین مهره ای (IVD) است. تاثیر فیزیوت...

ادامه مطلب