آیا عمل دیسک کمر خطرناک است؟

آیا عمل دیسک کمر خطرناک است؟

بیشتر بیمارانی که از بیرون زدگی دیسک کمر خود رنج می برند، به شدت از جراحی می ترسند. اما منشا این ترس مثل همیشه، کمبود اطلاعات قابل اع...

ادامه مطلب